Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập Luận án Tiến sĩ toàn văn gồm 177 đề tài. Bản in được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Luận án Tiến sĩ như thế nào

Có 6 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Người cộng tác bằng cách nhấn vào nút Người cộng tác
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày