Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập bao gồm 09 bộ Lịch sử Việt Nam như: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Lược, Đại Việt Thông Sử, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Lam Sơn Thực Lục, An Nam Chí Lược, Thiền Uyển Tập Anh, Việt Sử Thông Luận, Việt Sử Tiêu Án

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Sách Lịch sử như thế nào

Có 3 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục