Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Tóm tắt báo cáo khoa học năm 2002

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Báo cáo khoa học năm 2002 như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả