Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập kỷ yếu hội thảo về Subject Headings tại thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 1 năm 2009

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Tiêu đề Đề mục như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Từ khóa bằng cách nhấn vào nút Từ khóa