Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Thư viện tập san, cơ quan ngôn luận của hội Thư viện Việt Nam, Sài Gòn - Tam nguyệt san.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Thư viện tập san như thế nào

Có 3 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày