Tìm trong tên thư viện cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập Niên giám các thành viên trong Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam. Bộ sưu tập bao gồm những thông tin chi tiết của từng Thư viện như: nhân sự, tài nguyên, dịch vụ thông tin, phần mềm quản lý, v.v...

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Niên giám như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Quan hệ bằng cách nhấn vào nút Quan hệ
  • Tìm tài liệu theo Quyền bằng cách nhấn vào nút Quyền