Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Kỷ yếu hội nghị "Giáo dục và đào tạo Đại học - Cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển công nghiệp TP.HCM"

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Kỷ yếu hội nghị như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả