Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Kỷ yếu hội nghị quốc tế lần thứ 10 về thư viện số Châu Á, ICADL 2007, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 -13 tháng 12, năm 2007

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập ICADL như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả