Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Collection of Library and Information Science

Bộ sưu tập hoàn chỉnh bao gồm 3 bộ sưu tập con. Những bộ sưu tập đã hoàn chỉnh là:

eLibrary
HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người dùng có thể kiểm tra (và thay thế) những bộ sưu tập con được sử dụng trên trang Thuộc tính.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập eLibrary như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tổ chức bằng cách nhấn vào nút Tổ chức