Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học lần VI trường ĐH Khoa học Tự nhiên, được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2008

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập BaocaoKhoahoc như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả