Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Proceedings of Second Meeting of the AUNILO Working Committee: Library Service Quality Assurance
30 November - 2 December 2005
Pulau Pinang, Malaysia

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập AUNILO như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Countries bằng cách nhấn vào nút Countries