Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Sưu tập này bao gồm những bài viết đăng trong Bản tin điện tử của FESAL và Thư viện Cao học, ĐH. Khoa học Tự nhiên TP. HCM từ 2002 đến 2009

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Bản tin Điện tử như thế nào

Có 6 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Người xuất bản bằng cách nhấn vào nút Người xuất bản
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày