THƯ VIỆN TẬP SAN

THƯ VIỆN TẬP SAN

Cơ quan ngôn luận của Hội Thư viện Việt Nam

TAM NGUYỆT SAN

Số 15, năm 1972
Bộ mới

 

MỤC LỤC

Trang

 

I. Phần luận thuyết, khảo cứu và văn nghệ:  

 

Nguồn liệu Hán Việt thời Nguyễn: Bài giới thiệu - Ralph B.Smith

1

  Bảng kê sách nạp bản 1945-1946 - Đỗ Văn Anh 15
           Bản phân định thời kỳ lịch sử Việt Nam.       27

II. Phần tin tức thư viện:
 
  Tin hồi hưu. 31

III. Phần thư tịch học:
 
  Mục lục phân tích tạp chí Tri Tân 1941-1946 - Trần Thị Ngọc Diệp và Đỗ Văn Anh 35

IV. Phần sinh hoạt:
 
  Biên bản đại hội đồng thường niên Hội thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 1972 51