THƯ VIỆN TẬP SAN

THƯ VIỆN TẬP SAN

Cơ quan ngôn luận của Hội Thư viện Việt Nam

TAM NGUYỆT SAN

Số 4, tháng 4 -1969
Bộ mới

 

MỤC LỤC

Trang

 
I. Phần luận thuyết, khảo cứu và văn nghệ:  

 

Lịch sử quyển sách               - Hoành Sơn 1
           Tổ chức phòng công văn      - Bùi Quỳnh 12
  Thư viện Quốc hội Nhật Bản - Táng Thị Tị 24
  Cách xét trị các sách mỏng   - Đỗ Văn Anh 28
  Nên xếp phiếu thư tịch tác giả Việt Nam theo tên hay theo họ?    - Đỗ Văn Anh 31

II. Phần tin tức:
 
  Tin buồn 37

III. Phần thư tịch học:
 
  Thư tịch tuyển trạch Việt Nam Cộng hòa 1967-1968 - Nguyễn Văn 39