THƯ VIỆN TẬP SAN

THƯ VIỆN TẬP SAN

Cơ quan ngôn luận của Hội Thư viện Việt Nam

TAM NGUYỆT SAN

Số 2, tháng 9 - 1968
Bộ mới

 

MỤC LỤC

Trang

 

I. Phần luận thuyết, khảo cứu và văn nghệ:  

 

Khái niệm về thư viện và thư tịch Việt Nam           - Hoành Sơn 1
           Quan niệm về vai trò và nhiệm vụ của một thư viện đại họcĐào Thúy 26
  Hồi ký bốn tháng tu nghiệp về thư viện học tại Hoa Kỳ        - Bùi Thị Mỵ Chân 29
  Thư viện lưu động - Hoành Sơn 34
  Thủ thư là gì?      - Đỗ Văn Anh dịch 36
  Các ấn phẩm định kỳ Việt Nam từ 1865 đến 1944 tại Thư viện quốc gia, Ba lê và danh sách báo chí Đông dương đã chụp vào vi phim - Đỗ Văn Anh soạn 40
  Thơ thư viện và văn khố - Nguyễn Văn 47
  Himno del Archiveros    - Barroeta 48
  Archivist's Hymn 50
  Lưu trữ viên ca            - Văn Khơ 51

II. Phần tin tức thư viện và văn khố:
 
  Hội nghị văn khố quốc tế vùng Đông Nam Á và văn khố quốc gia Mã lai - Đặng Phương Nghi 53
  Thư viện văn khố Bộ thông tin - Nguyễn Văn Toán 56
  Khóa huấn luyện tu nghiệp về Thư viện học tại Thư viện Bộ Thông tin - Nguyễn Văn Toán 59
           Thư viện trường Đại học Luật khoa - Bùi Quỳnh 61

III. Phần thư tịch học:
 
  Sách về Thư viện học tại Thư viện Trung tâm văn hóa Pháp - Trần Khải Văn soạn 69
  Điểm sách:

        - Nguyễn Khắc Xuyên, Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong - Đỗ Văn Anh

        - P.Boudet et R.Bourgeois, BIbliographic de L'Indochine, 1931 - 1935, Tome IV - Matieres - MUSGRAVE ( Đỗ Văn Anh ) dịch

 

 

73


IV. Phần sinh hoạt:
 
  Biên bản phiên họp tháng 9-1968 78
  Danh sách hội viên mới 80