Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Hình ảnh hoạt động Thư viện

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Hình ảnh hoạt động Thư viện như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày