0-9
1999-2-3 : ĐH Thái Nguyên : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-2-3 : ĐH Thái Nguyên : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-2-3 : ĐH Thái Nguyên : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-2-3 : ĐH Thái Nguyên : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-3-6 : Lãnh Sự Hoa kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-3-6 : Lãnh Sự Hoa kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-3-6 : Lãnh Sự Hoa kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-3-6 : Lãnh Sự Hoa kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-8-3 : Báo cáo khoa học về Thư viện
1999-8-3 : Báo cáo khoa học về Thư viện
1999-8-3 : Báo cáo khoa học về Thư viện
1999-8-3 : Báo cáo khoa học về Thư viện
2001-6-7 : Hội nghị thành lập FESAL tại TP. Hồ Chí Minh
2001-6-7 : Hội nghị thành lập FESAL tại TP. Hồ Chí Minh
2001-6-7 : Hội nghị thành lập FESAL tại TP. Hồ Chí Minh
2001-6-7 : Hội nghị thành lập FESAL tại TP. Hồ Chí Minh
2004-3-1 : ĐH Sư Phạm 2 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-1 : ĐH Sư Phạm 2 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-1 : ĐH Sư Phạm 2 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-1 : ĐH Sư Phạm 2 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-1 : ĐH Sư Phạm 2 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-1 : ĐH Sư Phạm 2 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-2 : Học viện Tài chính Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-2 : Học viện Tài chính Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-2 : Học viện Tài chính Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-2 : Học viện Tài chính Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-2 : Học viện Tài chính Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-5 : Đoàn Chuyên gia Y Dược - Bỉ : Tham Quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-5 : Đoàn Chuyên gia Y Dược - Bỉ : Tham Quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-5 : Đoàn Chuyên gia Y Dược - Bỉ : Tham Quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-5 : Đoàn Chuyên gia Y Dược - Bỉ : Tham Quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-5 : Đoàn Chuyên gia Y Dược - Bỉ : Tham Quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-9 : Lớp học AACR2 : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-9 : Lớp học AACR2 : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-9 : Lớp học AACR2 : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-9 : Lớp học AACR2 : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-11-9 : ĐHQG tham quan và làm việc với Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-11-9 : ĐHQG tham quan và làm việc với Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-11-9 : ĐHQG tham quan và làm việc với Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-11-9 : ĐHQG tham quan và làm việc với Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-4-22 : Đoàn Asia Foundation : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-4-22 : Đoàn Asia Foundation : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-4-22 : Đoàn Asia Foundation : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
1999-4-22 : Đoàn Asia Foundation : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2001-11-5 : Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động Thư viện tổ chúc tại Đà Lạt
2001-11-5 : Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động Thư viện tổ chúc tại Đà Lạt
2001-11-5 : Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động Thư viện tổ chúc tại Đà Lạt
2001-11-5 : Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động Thư viện tổ chúc tại Đà Lạt
2001-12-3 : Kỷ niệm Ba năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2001-12-3 : Kỷ niệm Ba năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2001-12-3 : Kỷ niệm Ba năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2001-12-3 : Kỷ niệm Ba năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2001-12-3 : Kỷ niệm Ba năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2002-9-25 : Hội thảo thành lập các hội nghề nghiệp thông tin, Thư viện ở Việt Nam
2002-9-25 : Hội thảo thành lập các hội nghề nghiệp thông tin, Thư viện ở Việt Nam
2002-9-25 : Hội thảo thành lập các hội nghề nghiệp thông tin, Thư viện ở Việt Nam
2002-9-25 : Hội thảo thành lập các hội nghề nghiệp thông tin, Thư viện ở Việt Nam
2002-9-25 : Hội thảo thành lập các hội nghề nghiệp thông tin, Thư viện ở Việt Nam
2003-10-1 : GS. Oyler và học viên ĐH Simmons Hoa Kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2003-10-1 : GS. Oyler và học viên ĐH Simmons Hoa Kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2003-10-1 : GS. Oyler và học viên ĐH Simmons Hoa Kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2003-10-1 : GS. Oyler và học viên ĐH Simmons Hoa Kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2003-10-1 : GS. Oyler và học viên ĐH Simmons Hoa Kỳ : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2003-10-9 : Hội thảo về dự án liên kết Thư viện
2003-10-9 : Hội thảo về dự án liên kết Thư viện
2003-10-9 : Hội thảo về dự án liên kết Thư viện
2003-10-9 : Hội thảo về dự án liên kết Thư viện
2003-10-9 : Hội thảo về dự án liên kết Thư viện
2003-1-13 : Khóa học về tư liệu điện tử do qũy FORD tài trợ được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2003-1-13 : Khóa học về tư liệu điện tử do qũy FORD tài trợ được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2003-1-13 : Khóa học về tư liệu điện tử do qũy FORD tài trợ được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2003-1-13 : Khóa học về tư liệu điện tử do qũy FORD tài trợ được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2003-12-4 : Họp thẩm định dự án liên kết Thư viện
2003-12-4 : Họp thẩm định dự án liên kết Thư viện
2003-12-4 : Họp thẩm định dự án liên kết Thư viện
2003-12-4 : Họp thẩm định dự án liên kết Thư viện
2003-12-4 : Họp thẩm định dự án liên kết Thư viện
2003-2-12 : Dự án liên kết Thư viện : Báo cáo với trường ĐHKHTN
2003-2-12 : Dự án liên kết Thư viện : Báo cáo với trường ĐHKHTN
2003-2-12 : Dự án liên kết Thư viện : Báo cáo với trường ĐHKHTN
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-6-19 : FESAL tổ chức hội thảo tại Huế
2003-9-25 : FESAL : Hội thảo Thư viện tại Đà Nẵng
2003-9-25 : FESAL : Hội thảo Thư viện tại Đà Nẵng
2003-9-25 : FESAL : Hội thảo Thư viện tại Đà Nẵng
2003-9-25 : FESAL : Hội thảo Thư viện tại Đà Nẵng
2003-9-25 : FESAL : Hội thảo Thư viện tại Đà Nẵng
2004-2-20 : FESAL : Đại hội lần thứ 2 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2004-2-20 : FESAL : Đại hội lần thứ 2 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2004-2-20 : FESAL : Đại hội lần thứ 2 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2004-2-20 : FESAL : Đại hội lần thứ 2 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2004-2-20 : FESAL : Đại hội lần thứ 2 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh
2004-2-26 :Đoàn AUF phía Nam : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-2-26 :Đoàn AUF phía Nam : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-2-26 :Đoàn AUF phía Nam : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-16 : ĐH Sư Phạm Vinh : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-16 : ĐH Sư Phạm Vinh : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-16 : ĐH Sư Phạm Vinh : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-16 : ĐH Sư Phạm Vinh : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-16 : ĐH Sư Phạm Vinh : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-23 : Lễ khánh thành Trung tâm học liệu Đại học Huế
2004-3-23 : Lễ khánh thành Trung tâm học liệu Đại học Huế
2004-3-23 : Lễ khánh thành Trung tâm học liệu Đại học Huế
2004-3-23 : Lễ khánh thành Trung tâm học liệu Đại học Huế
2004-3-23 : Lễ khánh thành Trung tâm học liệu Đại học Huế
2004-3-23 : Lễ khánh thành Trung tâm học liệu Đại học Huế
2004-3-26 : Thư viện Trường ĐH.KHTN : Báo cáo Greenstone tại Hội trường ĐH Mỡ TP.HCM
2004-3-26 : Thư viện Trường ĐH.KHTN : Báo cáo Greenstone tại Hội trường ĐH Mỡ TP.HCM
2004-3-26 : Thư viện Trường ĐH.KHTN : Báo cáo Greenstone tại Hội trường ĐH Mỡ TP.HCM
2004-3-26 : Thư viện Trường ĐH.KHTN : Báo cáo Greenstone tại Hội trường ĐH Mỡ TP.HCM
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-29 : FESAL tổ chức lớp tập huấn "Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số"
2004-3-31 : Học viện Lục quân II : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-31 : Học viện Lục quân II : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-3-31 : Học viện Lục quân II : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-5-11 : Họp về dự án liên kết Thư viện
2004-5-11 : Họp về dự án liên kết Thư viện
2004-5-11 : Họp về dự án liên kết Thư viện
2004-5-11 : Họp về dự án liên kết Thư viện
2004-5-17 : FESAL : Tổ chức lớp tập huấn DDC tại Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-5-17 : FESAL : Tổ chức lớp tập huấn DDC tại Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-5-17 : FESAL : Tổ chức lớp tập huấn DDC tại Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-5-17 : FESAL : Tổ chức lớp tập huấn DDC tại Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-6-29 : FESAL : Làm việc với Đại học RMIT
2004-6-29 : FESAL : Làm việc với Đại học RMIT
2004-6-29 : FESAL : Làm việc với Đại học RMIT
2004-6-29 : FESAL : Làm việc với Đại học RMIT
2004-7-19 : FESAL : Hội thảo tại Nha Trang
2004-7-19 : FESAL : Hội thảo tại Nha Trang
2004-7-19 : FESAL : Hội thảo tại Nha Trang
2004-7-19 : FESAL : Hội thảo tại Nha Trang
2004-7-26 : Hội LEAF-VN : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-7-26 : Hội LEAF-VN : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-7-26 : Hội LEAF-VN : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-7-26 : Hội LEAF-VN : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-7-26 : Hội LEAF-VN : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-17 : Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-17 : Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-17 : Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-17 : Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2004-8-17 : Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-17 : Kỷ niệm Hai năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện
2000-11-24: ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2000-11-24: ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2000-11-24: ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2000-11-24: ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội : Tham quan Thư viện Trường ĐH.KHTN
2001-10-30 : Hội nghị tổng kết hệ thống Thư viện toàn quốc tại Hà Nội
2001-10-30 : Hội nghị tổng kết hệ thống Thư viện toàn quốc tại Hà Nội
2001-10-30 : Hội nghị tổng kết hệ thống Thư viện toàn quốc tại Hà Nội
2001-10-30 : Hội nghị tổng kết hệ thống Thư viện toàn quốc tại Hà Nội
2002-12-25 : FESAL : Đại hội 1 năm thành lập tại TP. Hồ Chí Minh
2002-12-25 : FESAL : Đại hội 1 năm thành lập tại TP. Hồ Chí Minh
2002-12-25 : FESAL : Đại hội 1 năm thành lập tại TP. Hồ Chí Minh
2002-12-25 : FESAL : Đại hội 1 năm thành lập tại TP. Hồ Chí Minh
2002-12-25 : FESAL : Đại hội 1 năm thành lập tại TP. Hồ Chí Minh
2003-11-21 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ I
2003-11-21 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ I
2003-11-21 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ I
2003-11-21 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ I
2003-12-12: Dự án liên kết Thư viện: Báo cáo Ủy Ban Nhân dân TP. HCM
2003-12-12: Dự án liên kết Thư viện: Báo cáo Ủy Ban Nhân dân TP. HCM
2003-12-12: Dự án liên kết Thư viện: Báo cáo Ủy Ban Nhân dân TP. HCM
2003-12-12: Dự án liên kết Thư viện: Báo cáo Ủy Ban Nhân dân TP. HCM
2003-12-12: Dự án liên kết Thư viện: Báo cáo Ủy Ban Nhân dân TP. HCM
2003-12-12: Dự án liên kết Thư viện: Báo cáo Ủy Ban Nhân dân TP. HCM
2004-10-30 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ III
2004-10-30 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ III
2004-10-30 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ III
2004-10-30 : Hội thảo DDC tại Hà nội lần thứ III